Υπερηχογράφημα

απλή, ανώδυνη και ασφαλής εξέταση

Γ. Βησσαράκης

Φυσίατρος - MD, MSc

HumanTecar®

Aποτελέσματα από τη πρώτη κιόλας συνεδρία!

Hilterapia

ειδική θεραπεία με laser.

Αναγεννητικές θεραπείες

συμμετέχοντας στις εξελίξεις της επιστήμης

Θεραπεία Shockwave (SWT)

μία νέα πετυχημένη προσέγγιση!

SpineMED®

Πρωτοποριακή θεραπεία για μέση και αυχένα!

МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ «EGERSIS»

Междисциплинарная группа «EGERSIS» (Эгерсис) исповедует реабилитационную философию, основанную на постоянном научном сотрудничестве между подходящими врачами и терапевтами.

В ней специалисты многих медицинских (физиатр, ортопед, кардиолог, уролог, врач ЛОР, хирург) и парамедицинских специальностей (физиотерапевты, трудотерапевты, гидротерапевты, логотерапевты) сотрудничают для совместного лечения серьёзных неврологических и скелетно-мышечных травм, следуя международным научным медицинским предписаниям и протоколам, с уважением к личности каждого больного и дружеским пониманием его особых потребностей.

1

Физиотерапия

2

Гидротерапия

3

Трудотерапия

4

Логотерапия

5

и Психологическая

поддержка являются наиболее основными составляющими частями Реабилитационной группы.

Реабилитация – междисциплинарная деятельность, которой руководит физиатр. Эта коллективная деятельность преобладает над личным трудом, поскольку позволяет обмениваться опытом и информацией, распределять нагрузку и в целом более полно и результативно разрабатывать программу реабилитации.

Цели программы приспосабливаются во времени и в зависимости от прогресса. Их эпицентром является пациент. Приоритеты не ставятся в зависимость от специальности или отделения, которые были задействованы.

Краткосрочные и долгосрочные цели программы реабилитации, а также необходимые вмешательства планируются реабилитационной группой коллективно. Это обеспечивается структурированным коллективным общением и регулярными встречами.

Egersis

The aim of the interdisciplinary team EGERSIS is the defense, improvement and restoration of physical, mental and psychological health status of people with serious diseases or accidents.

Medical Egersis

Rehabilitation and Recovery Center

174 Mesogeion avenue
155 61 Cholargos
Athens Greece

Newsletter

Наша группа принимает больных, находящихся на одной из следующих стадий:

    • На ранней стадии болезни или после хирургического вмешательства и стабилизации состояния пациента, при которых рекомендуется лечь в реабилитационную клинику.
    • На «подострой» стадии болезни при задержке поступления на реабилитацию вследствие многих осложнений или длительного нахождения в отделении интенсивной терапии.
    • На хронической стадии для пациентов, никогда не подвергавшихся реабилитационной программе.

Заболевания, которыми занимается междисциплинарная группа «Эгерсис», в основном, неврологического характера: инсульты, демиелинизирующие заболевания, травмы спинного мозга, черепно-мозговые травмы, полинейропатии, а также заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как люмбаго, ишиалгия и переломы.

С самого начала терапевтической программы упор делается на определении способностей больного. Описание и научный анализ этих способностей приведут междисциплинарную группу к определению конкретных целей и чётких временных рамок. Эти цели реалистические и непосредственные. Первые цели – перемещение с кровати, перемещение вне комнаты и начало терапии в подходящем реабилитационном помещении. Одновременно наращиваются основные способности, такие как изменение положения на кровати, для того, чтобы пациент активно участвовал с первых же часов. Затем, человека учат передвигаться с максимально возможной независимостью. Присутствие и сотрудничество врачей и терапевтов в одном месте облегчает постоянный надсмотр за больным, позволяет вычислить возможные проблемы и, следовательно, облегчает их решение.

В некоторых заболеваниях наблюдается недостаток в способности общаться, в восприятии пространства или оптических полей. Логотерапевт и трудотерапевт создают изобилие стимулов, чтобы заново обучить пациента или найти альтернативные способы общения.

Физиотерапевт обучает пациента сохранять статическое равновесие, то есть, вырабатывает у него способность сидеть. Постепенно исправляется положение тела человека. Впоследствии тренируется динамическое равновесие и способность выполнять более требовательные функции, такие как брать предмет на большом расстоянии. Следовательно, кинезиологическое обучение превращается в повседневную деятельность и в достижение значимой для пациента независимости.

Физиотерапевт обучает пациента сохранять статическое равновесие, то есть, вырабатывает у него способность сидеть. Постепенно исправляется положение тела человека. Впоследствии тренируется динамическое равновесие и способность выполнять более требовательные функции, такие как брать предмет на большом расстоянии. Следовательно, кинезиологическое обучение превращается в повседневную деятельность и в достижение значимой для пациента независимости.

Утренние терапевтические упражнения и занятия пациента длятся как минимум 4 часа. Они включают специализированные виды лечения, например, физиотерапию, трудотерапию, логотерапию, гидротерапию и психологическую поддержку. Есть возможность проведения вечерних сеансов, позволяющих довести терапевтический результат до максимума.